Τέλη Φωτογράφησης και Δημοσίευσης αρχαιολογικών μνημείων

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα τέλη που ενδεχομένως καταλογιστούν από την Υπηρεσία για απεικονίσεις μνημείων (φωτογραφίες) που ανήκουν στο Δημόσιο, αφορούν σε δυο κατηγορίες και μπορούν να συντρέξουν  αθροιστικά ή μεμονωμένα :

α)Παραγωγής και αναπαραγωγής απεικονίσεων μνημείων (φωτογράφηση) που ανήκουν στο Δημόσιο. 

β) Διάδοσης στο κοινό (δημοσίευση), με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφιών) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο.

Α. Τέλη φωτογράφησης  (παραγωγής απεικονίσεων) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο

Καταλογίζονται μόνο εφόσον χρησιμοποιηθεί επαγγελματικός εξοπλισμός, σε μεμονωμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, ως εξής:

Αρχαιολογικός Χώρος και Δημόσια Μουσεία της Ολυμπίας : τα τέλη  (ανά ημέρα λήψεων) ανέρχονται στο ποσό των 200 ευρώ + ΦΠΑ 24%  χωρίς παρεμβολή προσώπων.

Για όλους τους υπόλοιπους αρχ. χώρους, μουσεία και μνημεία της Εφ. Α. Ηλείας, τα τέλη ανά ημέρα και χώρο χωρίς παρεμβολή προσώπων ορίζονται στα 100 € + ΦΠΑ 24%  χωρίς παρεμβολή προσώπων.

Για φωτογράφηση μουσειακών εκθέσεων και αρχαιολογικών συλλογών, χωρίς παρεμβολή προσώπων, καταβάλλονται α) χωρίς μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, 15 ευρώ ανά αντικείμενο, β) με μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, 60 ευρώ ανά αντικείμενο. Προκειμένου περί συνθέσεων κινητών μνημείων ύστερα από μετακίνηση τους, το τέλος προκύπτει από τον αριθμό των κινητών μνημείων που απεικονίζονται σε κάθε σύνθεση. Τα προαναφερθέντα τέλη αφορούν στις λήψεις οι οποίες γίνονται εντός ωραρίου. Για λήψεις οι οποίες γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας του μουσείου, τα ανωτέρω τέλη προσαυξάνονται κατά 50%.

Για φωτογράφηση με εμπορικό, διαφημιστικό σκοπό, με παρεμβολή προσώπων στην Αρχαία Ολυμπία (αρχ. χώρος και μουσεία), καταβάλλονται τέλη που ορίζονται σε 1.000 ευρώ + ΦΠΑ 24%  Για όλους τους υπόλοιπους χώρους, μνημεία και μουσεία αρμοδιότητας της Εφ. Α. Ηλείας, τα τέλη ορίζονται σε 500 ευρώ + ΦΠΑ 24%

Για φωτογράφηση μουσειακών εκθέσεων και συλλογών, με παρεμβολή προσώπων, χωρίς μετακίνηση αντικειμένων, τα τέλη ορίζονται σε 100 ευρώ. Για άνοιγμα προθηκών ή/και μετακίνηση αντικειμένων, σε 300 ευρώ. Τα τέλη προσαυξάνονται κατά 50% όταν η λήψη γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας του μουσείου.

Τα τέλη για υποβρύχια φωτογράφηση ορίζονται στα 800 € + ΦΠΑ ανά ημέρα και χώρο.

Τα τέλη για αεροφωτογράφηση ορίζονται στα 500 € + ΦΠΑ ανά ημέρα και χώρο.

Απαλλαγή από τα τέλη φωτογράφησης με επαγγελματικό εξοπλισμό δικαιούνται μόνον οι:

  1. Ανασκαφείς/ερευνητές στους οποίους έχει δοθεί σχετική άδεια.
  2. Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, για καθαρά επιστημονικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  3. Οι πάσης φύσεως παραγωγές και εκδόσεις του ΥΠΠΟΑ.

Β. Τέλη Δημοσίευσης (διάδοση στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφιών) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο.

α) Για απεικονίσεις σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις ευρείας κυκλοφορίας (όπως αρχαιολογικοί − τουριστικοί οδηγοί, ιστορικά και αρχαιολογικά βιβλία, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία τέχνης, εκπαιδευτικά − αρχαιολογικά βιβλία και περιοδικά) προκαταβάλλονται 60 ευρώ ανά φωτογραφία για τον  Αρχαιολογικό Χώρο ή τα Μουσεία Ολυμπίας και 30 ευρώ για του υπόλοιπους χώρους, μνημεία και μουσεία αρμοδιότητας της Εφ.Α.Ηλείας. Για τα φωτογραφικά αρχαιολογικά λευκώματα, 100 ευρώ για τον Αρχαιολογικό Χώρο ή τα Μουσεία Ολυμπίας και 50 ευρώ για τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων των 10 εικόνων στην ίδια έκδοση η τιμή μειώνεται κατά 30% για κάθε εικόνα μετά τις πρώτες δέκα και κατά 50% μετά τις πρώτες πενήντα.

β) Τα τέλη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο καλύπτουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων σε μία γλώσσα. Για κάθε επιπλέον γλώσσα καταβάλλεται τέλος το οποίο ανέρχεται στο 25% των τελών που ισχύουν για την πρώτη γλώσσα έκδοσης.

γ) Για κάθε επανέκδοση του ίδιου βιβλίου καταβάλλονται νέα τέλη δημοσίευσης που ορίζονται στο 50% των τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης. Ως επανέκδοση θεωρείται η νέα έκδοση για την οποία χορηγείται διαφορετικός κωδικός ISBN. Ανατύπωση ή νέα έκδοση με τον ίδιο κωδικό ISBN δεν θεωρείται επανέκδοση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

δ) Για τη χρήση απεικονίσεων σε κάρτες, αφίσες και μαγνήτες καταβάλλονται 300 ευρώ ανά φωτογραφία  για τον Αρχαιολογικό Χώρο ή τα Μουσεία Ολυμπίας, και 150 ευρώ ανά φωτογραφία για τους λοιπούς χώρους μνημεία και μουσεία αρμοδιότητας της Εφ.Α.Ηλείας. Τα τέλη αυτά καλύπτουν διάρκεια χρήσης δύο (2) ετών.

ε) Για τη χρήση απεικονίσεων σε ημερολόγια, πολύπτυχα και ηλεκτρονικά φωτογραφικά λευκώματα καταβάλλονται 300 ευρώ για χρήση δύο έως έξι απεικονίσεων για τον Αρχαιολογικό Χώρο ή τα Μουσεία Ολυμπίας, και 150 ευρώ για χρήση δύο έως έξι απεικονίσεων στους υπόλοιπους χώρους, μνημεία και μουσεία αρμοδιότητας της Εφ. Α. Ηλείας. Για κάθε επιπλέον χρήση έως και έξι απεικονίσεων καταβάλλεται το 50% των ως άνω ποσών. Τα τέλη καλύπτουν διάρκεια δύο (2) ετών.

στ) Για τη χρήση απεικονίσεων σε εξώφυλλα δίσκων, cd, dvd, προκαταβάλλονται 500 ευρώ ανά φωτογραφία για τον Αρχαιολογικό Χώρο ή τα Μουσεία Ολυμπίας και 300 ευρώ αντίστοιχα ανά φωτογραφία για τους υπόλοιπους χώρους, μνημεία και μουσεία αρμοδιότητας Εφ.Α.Ηλείας. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω τέλη ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό των μνημείων που εμφανίζονται σε κάθε απεικόνιση. Τα τέλη καλύπτουν διάρκεια χρήσης δύο (2) ετών.

ζ) Για τη χρήση απεικονίσεων για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς (όπως λ.χ. σε ετικέτες, στάμπες, διαφημίσεις, φυλλάδια, υλικό συσκευασίας, ηλεκτρονικές κάρτες, λογότυπα, κ.α.) καταβάλλεται τέλος 1.500 ευρώ ανά απεικόνιση.

Απαλλάσσονται από την καταβολή τελών χρήσης απεικονίσεων 

α) οι εκδόσεις και παραγωγές των ελληνικών κρατικών φορέων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των αντίστοιχων κρατικών φορέων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς − εκπαιδευτικούς σκοπούς και διατίθενται δωρεάν,

β) τα επιστημονικά έργα Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων και εκδόσεις επιστημονικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών και πολιτιστικών μορφωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής που κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (μέχρι 3.000) με προέχοντα σκοπό τη προαγωγή της επιστημονικής έρευνας,

γ) εικόνες αρχαιολογικού περιεχομένου, όταν δημοσιεύονται σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και μελέτες ερευνητών Ελλήνων και αλλοδαπών,

δ) οι πάσης φύσεως εκδόσεις και παραγωγές της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμούτων Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, εφόσον πρόκειται για αμιγώς επιστημονικές ή ερευνητικές εκδόσεις.

ε) οι πάσης φύσεως εκδόσεις και παραγωγές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Post Author: admin