Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Εφ. Α. Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας  βάσει του Π.Δ. 4/2018 (Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Ολυμπία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ηλείας.

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Εφ. Α. Ηλείας είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διοικητική, οικονομική, γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας.

ββ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.

γγ) Τα θέματα διαχείρισης του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

δδ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

                                                                                                                                             Προϊστάμενος Τμήματος:

                                                                                                                                             Σπυριδούλα Χρονοπούλου

Post Author: admin