Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών – Εφ. Α. Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας  βάσει του Π.Δ. 4/2018 (Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Ολυμπία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Ηλείας.

Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφ. Α. Ηλείας  είναι αρμόδιο για:

αα) Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας ή με κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία, μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση μνημείων, διαμόρφωση και
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους των άλλων Τμημάτων, καθώς και με την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

ββ) Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών και γενικότερα την τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα Τμήματα Αρχαιοτήτων και Μουσείων, σε συνεργασία,
όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
γγ) Τη συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
δδ) Την εποπτεία σε συνεργασία με τα παραπάνω αναφερόμενα συναρμόδια Τμήματα των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
εε) Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

Προϊστάμενος Τμήματος:

Κωνσταντίνος  Παπαδόπουλος 

Post Author: admin