Τέλη κινηματογράφησης και προβολής οπτικοακουστικών έργων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Η κινηματογράφηση / βιντεοσκόπηση σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, εκθεσιακούς χώρους μουσείων και συλλογές, με φορητή ερασιτεχνική μηχανή, συμβατική ή ψηφιακή, πραγματοποιείται ατελώς εφόσον το οπτικοακουστικό έργο (ταινία, εκπομπή, ντοκιμαντέρ, σποτ, τρέιλερ κ.λ.π.) δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς − εμπορικούς σκοπούς.

Η κινηματογράφηση – βιντεοσκόπηση με επαγγελματικό εξοπλισμό με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου (ταινία, εκπομπή, ντοκιμαντέρ, σποτ, τρέιλερ κ.λ.π.) που περιλαμβάνει απεικονίσεις μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, είναι δυνατή έπειτα από σχετική Απόφασή της αφού ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει την ειδική φόρμα της αίτησης κινηματογράφησης  και την αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση efahle@culture.gr

ΤΕΛΗ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Για κινηματογράφηση με επαγγελματικό εξοπλισμό για πολιτιστικούς, επιστημονικούς, ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στον Αρχαιολογικό Χώρο / Μουσεία της Ολυμπίας τα τέλη (ανά ημέρα λήψεων) ανέρχονται στο ποσό των 200 ευρώ + ΦΠΑ 24% . Για τους υπόλοιπους χώρους, μνημεία, μουσεία και συλλογές αρμοδιότητας της Εφ. Α. Ηλείας τα τέλη ανέρχονται στα 100 ευρώ + ΦΠΑ 24% ανά ημέρα και χώρο. 

Για κινηματογράφηση με επαγγελματικό εξοπλισμό κάθε άλλης κινηματογραφικής ταινίας ή άλλου οπτικοακουστικού έργου με παρεμβολή προσώπων προκαταβάλλονται 1.600 ευρώ ανά ημέρα και χώρο γυρισμάτων.

Για υποβρύχια κινηματογράφηση προκαταβάλλονται 800 ευρώ + ΦΠΑ ανά ημέρα ανά ημέρα και χώρο γυρισμάτων.

Για αεροκινηματογράφηση προκαταβάλλονται 800 ευρώ + ΦΠΑ ανά ημέρα γυρισμάτων.

Το αναλογούν ποσό των τελών προκαταβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της παραγωγής, στους λογαριασμούς που τηρεί ο Οργανισμός  Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ – πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων). Στο παραστατικό της πληρωμής αναγράφεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης, στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιείται αμελλητί στον ΟΔΑΠ και στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση για την πραγματοποίηση των κινηματογραφικών λήψεων.

Απαλλαγή από τα τέλη κινηματογράφησης δικαιούνται οι:

  1. Ανασκαφείς/ερευνητές στους οποίους έχει δοθεί σχετική άδεια.
  2. Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, για καθαρά επιστημονικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  3. Οι πάσης φύσεως κινηματογραφικές παραγωγές του ΥΠΠΟΑ.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως οπτικοακουστικά έργα νοούνται τα έργα στα οποία απεικονίζονται μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακίνητα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα ή κινητά που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του δημοσίου.

Μετά την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει για έλεγχο εγκυρότητας το παραγόμενο οπτικοακουστικό υλικό (ταινία, ντοκιμαντέρ, σποτ κλπ) και υπεύθυνη δήλωση με το συνολικό κόστος παραγωγής στην Εφορεία μας προκειμένου να προσδιοριστούν τα τυχόν αναλογούντα τέλη χρήσης του υλικού ως εξής:

α) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι μικρότερο από 50.000 ευρώ, χρεώνεται  το ποσό των 10 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης

β) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι από 50.001 έως 200.000 ευρώ,  χρεώνεται  το ποσό των 20 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης

γ) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι από 200.001 έως 500.000 ευρώ, χρεώνεται  το ποσό των 50 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης και

δ) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, χρεώνεται  το ποσό των 100 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης.

  • Τα παραπάνω τέλη μειώνονται κατά 50% σε περίπτωση που το οπτικοακουστικό έργο έχει κυρίως εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα καθώς και στις περιπτώσεις που το οπτικοακουστικό έργο προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
  • Δεν καταβάλλεται τέλος για χρήση οπτικοακουστικών έργων χωρίς άμεσα ή έμμεσα οικονομικό ή εμπορικό σκοπό.

Το αναλογούν ποσό των τελών χρήσης προκαταβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την προβολή του οπτικοακουστικού έργου, στους λογαριασμούς που τηρεί ο Οργανισμός  Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ – πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων). Στο παραστατικό της πληρωμής αναγράφεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης, στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιείται αμελλητί στον ΟΔΑΠ και στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να είναι σύννομη η προβολή του οπτικοακουστικού έργου.

Αναλυτικά οι όροι και διαδικασίες για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο, περιγράφονται στις διατάξεις των κάτωθι Αποφάσεων τις οποίες οφείλει να λάβει υπόψη του πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος ο ενδιαφερόμενος παραγωγός:

  1. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) “Τέλη φωτογράφησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων …..” όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012)
  2. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/35641/254593/7509/2927 (ΦΕΚ 2812/τ.β/04-07-2019): “Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο”

Post Author: admin