Πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, μνημείου και μουσείου αρμοδιότητός της,  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε την 14/05/2021 επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Ασφαλούς Λειτουργίας τους, σύμφωνα με το επίπεδο προληπτικών μέτρων όπως ορίζονται στην υπ’αρίθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 Κ.Υ.Α. “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας ” (ΦΕΚ 1944/τ.Β/13-05-2021).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και το κοινό να ενημερωθεί και εφαρμόσει τα ισχύοντα μέτρα κατά την επίσκεψή του σε κάποιο από τους χώρους ευθύνης της Εφ. Α. Ηλείας, συμμορφούμενοι και με τις τυχόν περαιτέρω υποδείξεις του φυλακτικού προσωπικού της Υπηρεσίας μας.

Οι Γενικοί Κανόνες που ισχύουν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α. έχουν ως εξης:

Λειτουργία κλειστών χώρων:
o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
o Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.
o Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8) ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για
οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα)
Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων:
o Ενάμιση (1,5) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
o Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.
o Επισκέψεις ομάδων έως δεκαπέντε (15) ατόμων, εκτός εάν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα)

COVID 19 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΦ.Α. ΗΛΕΙΑΣ

Χώρος/Μουσείο  Μέτρα προστασίας
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ          Έως διακόσια (200) άτομα συγχρόνως στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας.Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.Επισκέψεις ομάδων έως δεκαπέντε (15) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  Έως εκατό είκοσι (120) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ  Έως πενήντα (50) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους. Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ    Έωςτριάντα (30)  άτομα συγχρόνως. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους.Επισκέψεις ομάδων έως δεκαπέντε (15) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ    Έωςτριάντα (30)  άτομα συγχρόνως. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους.Επισκέψεις ομάδων έως δεκαπέντε (15) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙΈως δέκα (10) άτομα συγχρόνως στο μουσείο. [Επτά (7) σε αίθ.Α5, δύο (2) σε αίθ.Α1Ι1, ένα (1) σε αίθ.Ν)Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.Επισκέψεις ομάδων έως επτά (7) ατόμων(στην αίθουσα Α5), εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΈως εξήντα (60) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΙΔΑΣΈως τριάντα (30) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.Επισκέψεις ομάδων έως οκτώ (8) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  Έωςσαράντα (40) άτομα συγχρόνως. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους. Επισκέψεις ομάδων έως δεκαπέντε (15) ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες.  

Ειδικότερα όσον αφορά στις επισκέψεις ομάδων, επιτρέπονται εφόσον οι ομάδες δεν υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα, με την εξαίρεση των επισκέψεων τμημάτων σχολικών δομών. Επισημαίνεται ότι δε μπορεί να λάβει χώρα ομαδική ξενάγηση με πάνω από ένα τμήμα σχολικής δομής. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α., επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 του αρ.4 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και το εκάστοτε επιδημιολογικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης https://covid19.gov.gr/covid-map/.

Post Author: admin