Προσωρινή Παραχώρηση Μνημείου, Αρχαιολογικού Χώρου ή Μουσείου για εκδηλώσεις

Οι ιδιώτες ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή πολιτιστικοί φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδήλωση (επιστημονική, μουσική, θεατρική, εικαστική κ.α.) πλησίον ή μέσα σε αρχαιολογικό χώρο, μνημείο ή μουσείο αρμοδιότητος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, οφείλουν να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την σχετική Αίτηση συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 

  • Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κλπ) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες.
  • Φάκελο σκηνικών και τεχνική περιγραφή σκηνικών (μακέτες, σχέδια κ.λπ.).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι της  υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/26-9-2018 Υ.Α. (ορθή επανάληψη 15-10-2018, ΦΕΚ 4521/Β/16-10-2018).
  • Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α.ως προς την καταβολή των τελών.
  • Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής από την καταβολή τελών επισυνάπτονται στο αίτημα εξαρχής τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία.
  • Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν φωτογράφηση, κινηματογράφηση ή/και περαιτέρω χρήση του υλικού συμπληρώνουν  τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου της αίτησης.
 

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία, ακόμη και αν δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη. 

Πριν την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι  να ενημερωθούν:

α) σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τον καθορισμό των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων (υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/26-9-2018 Υ.Α. (ορθή επανάληψη 15-10-2018, ΦΕΚ 4521/Β/16-10-2018)

β) σχετικά με τα τέλη που τυχόν θα επιβαρυνθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012).

Post Author: admin