Προκηρύξεις πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Εφ. Α. Ηλείας

Την 23/07/2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε δυο Προκηρύξεις πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Εφ. Α. Ηλείας.

Πρόκειται α) για την Προκήρυξη με ΑΔΑ: ΨΟΗΩ4653Π4-ΨΗ0 για την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – 2 άτομα
  • ΠΕ Αρχιτέκτονων – 1 άτομο
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 2 άτομα
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες ή έλλειψη αυτών ΥΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες – 10 άτομα

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών υποέργου 1 « ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ-Β ΦΑΣΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ», με κωδικό MIS: 5084967, που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας. Άποψη του αρχαίου Γυμνασίου.
Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας. Άποψη του αρχαίου Γυμνασίου.

και β) για την Προκήρυξη με ΑΔΑ: ΩΙΑ54653Π4-9ΦΧ για την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες:

  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων προϊστορικών και κλασσικών χρόνων – 1 άτομο
  • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο – 2 άτομα
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες ή έλλειψη αυτών ΥΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες – 4 άτομα

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών υποέργου 2 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΚΙΟΝΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο efahle@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- Τ.Κ.27065 -ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – υπόψη γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2624022529), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26 έως 30 Ιουλίου 2021).

Αρχαίο Γυμνάσιο Ολυμπίας

Post Author: admin