Προκήρυξη πρόσληψης συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων με σύμβαση 7μηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε την ΥΠ΄ ΑΡ. ΣΟΧ2/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ για την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες:

  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
    ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
    ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο efahle_asep@culture.gr, από 27 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2021.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Post Author: admin