Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Εφ. Α. Ηλείας.

Την 13/04/2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στις ειδικότητες:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων (1 άτομο)
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα. (1 άτομο)

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 3ου Υποέργου «Δαπάνες Αρχαιολογίας» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΕΕΛ) στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»», για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο efahle@culture.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- Τ.Κ.27065 -ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – υπόψη γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2624022529), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 14 έως 20 Απριλίου 2021).

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Επιτάλιο. Κλίβανος Ρωμαϊκών Χρόνων. Κατά τις σωστικές ανασκαφές που διεξήχθησαν την δεκαετία του 1960 στο πλαίσιο της κατασκευής αρδευτικού έργου, αποκαλύφθηκαν τα ερείπια ρωμαϊκών λουτρών και ενός κεραμικού κλιβάνου (2ος-4ος αι. μ Χ) κτισμένα πάνω σε θεμέλια οικοδομημάτων ελληνιστικών χρόνων καθώς και σε λείψανα μεγάλου δημόσιου κτηρίου της ίδιας εποχής που πιθανόν ανήκουν σε ναό.
Επιτάλιο. Κλίβανος Ρωμαϊκών Χρόνων. Κατά τις σωστικές ανασκαφές που διεξήχθησαν την δεκαετία του 1960 στο πλαίσιο της κατασκευής μεγάλου αρδευτικού έργου, αποκαλύφθηκαν τα ερείπια ρωμαϊκών λουτρών και ενός κεραμικού κλιβάνου (2ος-4ος αι. μ Χ) κτισμένα πάνω σε θεμέλια οικοδομημάτων ελληνιστικών χρόνων καθώς και σε λείψανα μεγάλου δημόσιου κτηρίου της ίδιας εποχής.

Post Author: admin