Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δαφνιώτισσας

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δαφνιώτισσας στη θέση Παναγία ή Παναγίτσα Δήμου Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας είναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με πεσσοστοιχίες.

 

Ενιαία δίρριχτη στέγη καλύπτει τα τρία κλίτη, στους τοίχους των οποίων υπάρχουν μικρά τοξωτά ανοίγματα. Ανατολικά ο ναός απολήγει σε τρεις αψίδες, εκ των οποίων η κεντρική είναι πεντάπλευρη και οι πλάγιες τρίπλευρες.

 

Ανασκαφική έρευνα έχει εντοπίσει και τις παλαιότερες φάσεις των αψίδων. Στη δυτική πλευρά ανοίγονται τρεις είσοδοι.

 

 

Ανατολικά ο ναός της Παναγίας Δαφνιώτισσας απολήγει σε τρεις αψίδες, εκ των οποίων η κεντρική είναι πεντάπλευρη και οι πλάγιες τρίπλευρες

Σήμερα ο ναός δε διαθέτει νάρθηκα, ωστόσο έχουν εντοπιστεί θεμέλιά του. Στο μνημείο διακρίνονται περισσότεροι του ενός τρόποι δόμησης, μάρτυρες αντίστοιχων οικοδομικών φάσεων.

 

Ο ναός μπορεί να χρονολογηθεί τη μέση βυζαντινή περίοδο (συγκεκριμένα στους μεταβατικούς αιώνες και ειδικότερα τον 8ο αι.), αλλά έχει ανακατασκευαστεί ριζικά κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Ο μεσοβυζαντινός Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δαφνιώτισσας στη θέση Παναγία ή Παναγίτσα Δήμου Ήλιδας Ηλείας

Επιφανειακά ευρήματα μαρτυρούν την ύπαρξη και άλλων κτισμάτων πέριξ του ναού, σε όλη την έκταση του χαμηλού λόφου.

Το 2017 ολοκληρώθηκε το έργο «Εργασίες τεκμηρίωσης και αντιστήριξης – στερέωσης Ιερού ναού Δαφνιώτισσας Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Το σημαντικό αυτό μεσοβυζαντινό μνημείο είχε καταπονηθεί ιδιαίτερα από το σεισμό του 2008.

Οι εργασίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση μεταλλικών και ξύλινων ικριωμάτων, σφράγιση των ρηγματώσεων στην εξωτερική τοιχοποιία, αντικατάσταση των θραυσμένων κεράμων και καταγραφή της παθολογίας και της κατάστασης διατήρησής του.

Οι εργασίες στερέωσης (2017) στον ναό Παναγίας Δαφνιώτισσας περιλάμβαναν την τοποθέτηση μεταλλικών και ξύλινων ικριωμάτων, σφράγιση των ρηγματώσεων στην εξωτερική τοιχοποιία, αντικατάσταση των θραυσμένων κεράμων.

Post Author: admin