Επικαιροποίηση Πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, μνημείου και μουσείου αρμοδιότητός της,  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε την 2/11/2021 επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Ασφαλούς Λειτουργίας τους, σύμφωνα με το επίπεδο προληπτικών μέτρων όπως ορίζονται στην υπ’αρίθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.66436 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 4919/τ.Β΄/24-10-2021)».

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και το κοινό να ενημερωθούν και εφαρμόσουν τα ισχύοντα μέτρα κατά την επίσκεψή τους σε κάποιο από τους χώρους ευθύνης της Εφ. Α. Ηλείας, συμμορφούμενοι και με τις τυχόν περαιτέρω υποδείξεις του φυλακτικού προσωπικού της Υπηρεσίας μας.

COVID 19 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΦ.Α. ΗΛΕΙΑΣ

Χώρος/Μουσείο  Μέτρα προστασίας
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ          ·         Επιτρέπονται έως οκτακόσια (800) άτομα συγχρόνως στον αρχαιολογικό χώρο.
·         Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ  των ατόμων.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως σαράντα (40) άτομα. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε επισκέψιμο σημείο του χώρου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους (διαφορετική είσοδος-έξοδος).
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  
 
Λειτουργία ως
ΜΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
·         Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] αποτέλεσμα αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
·         Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθ. 9.
·         Επιτρέπονται έως τριακόσια πενήντα (350) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.
·         Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως σαράντα (40) ατόμων. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.). Ομαδικές ξεναγήσεις επιτρέπονται στις αίθουσες του μουσείου: Αιθ.2 (Χάλκινα), Αίθ.4 (Νίκη), Αίθ.8 (Ερμής), Αίθ.10 (Ρωμαϊκά) και Αίθ.5 (Αετώματα).
·         Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε χώρο του μουσείου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους (κυκλική πορεία επισκεπτών που ξεκινά από την αίθ.1, συνεχίζεται στις αίθ.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και ολοκληρώνεται στην αίθ.5).
Στο πωλητήριο του ΟΔΑΠ επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος δέκα (10) ατόμων.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Λειτουργία ως
ΜΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
·         Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] αποτέλεσμα αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
·         Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθ. 9.
·         Επιτρέπονται έως εκατό (100) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.
·         Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως τριάντα (30) ατόμων. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε χώρο του μουσείου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ    ·         Επιτρέπονται έως εκατόν πενήντα άτομα (150) άτομα συγχρόνως στον αρχαιολογικό χώρο, εκ των οποίων τα τριάντα (30) εντός του στεγάστρου.
·         Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ  των ατόμων.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως τριάντα (30) άτομα. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε επισκέψιμο σημείο του χώρου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ    ·         Επιτρέπονται έως εκατόν πενήντα άτομα (150) άτομα συγχρόνως στον αρχαιολογικό χώρο.
·         Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ  των ατόμων.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως τριάντα (30) άτομα. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε επισκέψιμο σημείο του χώρου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ
 
Λειτουργία ως
ΜΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
·         Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] αποτέλεσμα αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
·         Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθ. 9.
·         Επιτρέπονται έως τριάντα (30) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.
·         Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως τριάντα (30) ατόμων. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε χώρο του μουσείου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
 
Λειτουργία ως
ΜΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
·         Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] αποτέλεσμα αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
·         Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθ. 9.
·         Επιτρέπονται έως ογδόντα (80) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.
·         Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως είκοσι πέντε (25) ατόμων. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε χώρο του μουσείου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΙΔΑΣ
 
Λειτουργία ως
ΜΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
·         Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] αποτέλεσμα αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.
·         Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθ. 9.
·         Επιτρέπονται έως εξήντα (60) άτομα συγχρόνως στο μουσείο.
·         Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως τριάντα (30) ατόμων. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε χώρο του μουσείου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  ·         Επιτρέπονται έως διακόσια (200) άτομα συγχρόνως στον αρχαιολογικό χώρο.
·         Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, όπου παρατηρείται συνωστισμός.
·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ  των ατόμων.
·         Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως σαράντα (40) άτομα. Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων σε κάθε επισκέψιμο σημείο του χώρου καθορίζεται από το προσωπικό φύλαξης, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση (αναλογία 1 άτομο ανά 2τ.μ. και τήρηση μεταξύ τους απόστασης 1,5μ.) και να τηρούνται οι απαραίτητοι όροι φύλαξης και διαχείρισης κοινού με ασφάλεια. Η ροή των επισκεπτών επιτηρείται συνεχώς από το προσωπικό και καθορίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει διασταύρωσή τους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω μέτρων, επιβάλλονται, ανάλογα με το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (βλ. άρθ. 2-8 ΦΕΚ 4919/24-10-2021).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, και για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ .

Post Author: admin