Δομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας

Η πήλινη πλάκα της Ολυμπίας με στίχους από την Οδύσσεια

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (ΕΦΑΗΛ) συνιστά περιφερειακή υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ασκεί τις αρμοδιότητές της στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελεί έργα, σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, έπειτα από έγκριση από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.

Το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας μετέχει στο ανωτέρω έργο, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας,αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: