Φωτογράφηση και χρήση απεικονίσεων αρχαιολογικών μνημείων

Οι πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις κλπ που ενδιαφέρονται να φωτογραφήσουν ή/και να δημοσιεύσουν για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε υλικό μέσο (έντυπα, e-books, λευκώματα, περιοδικά, ημερολόγια, εξώφυλλα, αφίσες κλπ) απεικονίσεις μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση φωτογράφησης-χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση efahle@culture.gr προκειμένου να λάβουν την σχετική απάντηση (έγκριση/μη έγκριση).

Για την χρήση των απεικονίσεων (και) στο διαδίκτυο πρέπει να συμπληρωθεί και αποσταλεί ξεχωριστά η σχετική Αίτηση .

Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με ερασιτεχνικό/μη επαγγελματικό εξοπλισμό και θα χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς – μη εμπορικούς σκοπούς

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, η Εφ. Α. Ηλείας επιτρέπει την διενέργεια της φωτογράφησης και δημοσίευσης των απεικονίσεων με συγκεκριμένους όρους και την επιβολή των αντίστοιχων τελών α) φωτογράφησης και β) χρήσης απεικονίσεων. Η άδεια ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην αίτηση.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών προβλέπεται μόνο για συγκεκριμένες  περιπτώσεις όπως για αυστηρά ακαδημαϊκή χρήση ή χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διαδικασία αδειοδότησης, διενέργειας της φωτογράφησης και δημοσίευσης του υλικού  και τα τέλη που πιθανόν επιβληθούν προσδιορίζονται αναλυτικά ανά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις :

  1. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) “Τέλη φωτογράφησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων …..” όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012)
  2. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/35641/254593/7509/2927 (ΦΕΚ 2812/τ.β/04-07-2019): “Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο”

Ενημερώνουμε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν φωτογραφίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας,  ότι η Εφ. Α. Ηλείας χορηγεί ψηφιακά αντίγραφα φωτογραφιών (απεικονίσεις κινητών ή ακινήτων μνημείων κατά κύριο λόγο  σε Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα) μόνο εφόσον διαθέτει ήδη στο Αρχείο της το σχετικό φωτογραφικό υλικό και εφόσον δεν υφίστανται περιορισμοί στην χορήγηση – δημοσίευσή του. Η Εφ. Α. Ηλείας δεν διαθέτει επαγγελματία φωτογράφο και επομένως δεν υφίσταται δυνατότητα παραγγελίας φωτογράφησης – φωτογραφιών.    

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χορήγησης άδειας αναπαραγωγής και χρήσης απεικόνισης/σεων αρχαίων έργων – μνημείων από υφιστάμενη πηγή (π.χ. έντυπη έκδοση, βιβλίο, ηλεκτρονική τράπεζα φωτογραφιών/εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου κ.α.). Στη περίπτωση αυτή, η Εφορεία μας εκδίδει (εφόσον δεν έχει αντίρηση) την Άδεια αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό για την νέα αιτούμενη χρήση της, αφού προηγουμένως δηλωθούν / παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στην αίτηση :

α) η προέλευση της εικόνας (-ων).

β) άδεια του Εκδότη ή / και του Φωτογράφου που να επιτρέπει τη νέα χρήση της από τον ενδιαφερόμενο

γ) επίσημη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής των τελών δημοσίευσης (εφόσον είχαν επιβληθεί) σύμφωνα με την οποία οι φωτογραφίες αρχικώς δημοσιεύθηκαν ή/και αποκτήθηκαν από τον Εκδότη / Φωτογράφο.

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όλες τις κάτωθι  περιπτώσεις  α) Επαγγελματική Φωτογράφηση β) Χορήγηση από το αρχείο της Εφ. Α. Ηλείας γ) Αναπαραγωγή από υφιστάμενη πηγή δ) Διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο πρέπει να συμπληρωθεί η επίσημη Αίτηση φωτογράφησης-χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικών μνημείων και να αποσταλεί στην Εφορεία μας, εφόσον πρόκειται για μνημεία αρμοδιότητός της, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη φωτογράφηση ή/και τη χρήση της/των απεικονίσεων. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει με ορθότητα και πληρότητα όλα τα πεδία της αίτησης συνυποβάλλοντας τυχόν υποστηρικτικό / επεξηγηματικό υλικό προκειμένου η Εφορεία να αποκτήσει αντίληψη και να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας για αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση φωτογράφησης-χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικών μνημείων στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ενιαία αντιμετώπιση του αιτήματος.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους μελετητές που καλούνται να πραγματοποιήσουν τις τυχόν μετρήσεις και την φωτογράφηση με την φυσική τους παρουσία στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας μας, έπειτα από σχετική άδεια που θα έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει.

– Η Εφ. Α. Ηλείας και το ΥΠ.ΠΟ.Α. διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού. Σε κάθε χρήση του υλικού είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προέλευσης και το όνομα του φωτογράφου, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (π.χ. «© Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, φωτογραφία: [όνομα φωτογράφου]).

– Για την διενέργεια της φωτογράφησης και την χρήση των απεικονίσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προεξοφλούν τα προβλεπόμενα τέλη που τυχόν τους επιβληθούν.

– Η Εφ. Α. Ηλείας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή ή χρήση φωτογραφικού υλικού.

Post Author: admin