Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Αφίσα ενημερωτικής εκδήλωσης – Παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Το έργο “Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο” με συντονιστή, δικαιούχο και φορέα λειτουργίας την Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Αποτελεί την πρώτη ενιαία και συστηματική καταγραφή της Ακίνητης Περιουσίας, των Περιοχών Προστασίας Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικοί Χώροι, Ζώνες Προστασίας Α’ και Β’, Ιστορικοί Τόποι, Περιφερειακές Ζώνες και Περιβάλλοντες Χώροι Μνημείων κ.λπ.) καθώς και των στοιχείων σχετικών με τα Ακίνητα Μνημεία.

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο ενσωματώνει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν τα δημόσια ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΠΟΑ.

Το έργο επίσης περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και χωρικών εντοπισμών και την ενσωμάτωση περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποτελεί η παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες και τους ενδιαφερομένους φορείς του δημοσίου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης[1] της οποία σύντομα αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της.

Το σύνολο των κηρυγμένων ακίνητων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Ηλείας έχει ενταχθεί ήδη στο σύστημα, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας να παρέχει για τις ανάγκες του έργου όλες τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτει στο αρχείο της. Το επόμενο διάστημα θα διενεργηθούν έλεγχοι για την ακρίβεια των στοιχείων, ώστε οι εγγραφές να οριστικοποιηθούν.

Σύμφωνα με  δήλωση (28.02.2018) της Υπουργού κας Λυδίας Κονιόρδου[2], το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τους πολίτες ως συνέπεια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διοικητικής λειτουργίας και της ταχύτερης αναζήτησης και επεξεργασίας των σχετικών στοιχείων. Η αποσαφήνιση και χαρτογραφική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ακίνητων μνημείων, ζωνών προστασίας αλλά και των δημόσιων ακινήτων θα παρέχει στους πολίτες σαφέστερη εικόνα για την ίδια τους την περιουσία και τους τυχόν περιορισμούς που προκύπτουν βάσει της αρχαιολογικής νομοθεσίας, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και οργανώνουν αποδοτικότερα τις δραστηριότητές τους.

[1] Πηγή: https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2368

[2] https://www.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=2153

Post Author: admin