Έργο: “Προστασία και ανάδειξη του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης και του αναλήμματος των Θησαυρών του Κρονίου Λόφου στην Αρχαία Ολυμπία», ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 487,000 ευρώ

Άποψη του Ιερού Δήμητρας Χαμύνης πριν την έναρξη των εργασιών προστασίας και ανάδειξής του

Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού, που εκτελέστηκε από την ΕΦΑ Ηλείας απολογιστικά και με αυτεπιστασία, υλοποιήθηκε ανασκαφική διερεύνηση στους χώρους του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης και του Κρονίου, σωστικά αντιπλημμυρικά μέτρα, εργασίες στερέωσης και συντήρησης των καταλοίπων, καθώς και οι ακόλουθες μελέτες: γεωτεχνική διερεύνηση στον Κρόνιο Λόφο και στο Ιερό της Δήμητρας Χαμύνης, στατική μελέτη των διατάξεων αντιστήριξης α. στο ανάλημμα του Κρονίου Λόφου και β. στο Ιερό της Δήμητρας Χαμύνης, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το χώρο του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης στην Αρχαία Ολυμπία και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και αναλυτικών προμετρήσεων των μελετών για τα έργα «Εξασφάλιση του αναλήμματος των Θησαυρών του Κρονίου Λόφου στην Αρχαία Ολυμπία» και «Εξασφάλιση των πρανών και ανάδειξη του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης στην Αρχαία Ολυμπία» και τέλος η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

Άποψη των εργασιών αντιστήριξης των πρανών στο Ιερό Δήμητρας Χαμύνης στην Ολυμπία

Το Ιερό της Δήμητρας Χαμύνης ανακαλύφθηκε το 2006, κατά την διάρκεια τεχνικού έργου για την κατασκευή αγωγού ύδρευσης για την πόλη του Πύργου. Η θέση του εντοπίστηκε σε απόσταση 150μ. ανατολικά του αρχαίου Σταδίου πλησίον των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Κατά την διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών που ακολούθησαν ήρθε στο φως κτήριο ορθογωνικής κάτοψης και μεγάλος αριθμός κινητών ευρημάτων τα οποία σχετίζονται με τη λατρεία της Δήμητρας. Το σημαντικότερο εύρημα ήταν τα ειδώλια δικέφαλων κερβέρων με πόπανα (πίτες) στο στόμα τους, προσφορά στον Άδη, θεό του Κάτω Κόσμου. Η ταύτιση του Ιερού και των ευρημάτων με τη λατρεία της Δήμητρας Χαμύνης επιβεβαιώθηκε από εγχάρακτη επιγραφή στο στήθος μεγάλου μεγέθους ειδωλίου δικέφαλου Κέρβερου. Η ανασκαφική διερεύνηση στην περιοχή του Ιερού είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα όρυγμα μεγάλων διαστάσεων με ελεύθερο, σχεδόν κατακόρυφο, πρανές, το οποίο λειτουργούσε ως λεκάνη υποδοχής υδάτων κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Στο πλαίσιο του υποέργου-εργολαβίας «Προστασία και Ανάδειξη του Ιερού της Δήμητρας Χαμύνης» με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων πραγματοποιήθηκε η αντιστήριξη του βόρειου πρανούς του ορύγματος, με την κατασκευή τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα και θεμελίωση με σύστημα μικροπασσάλων. Επίσης, απομακρύνθηκε αγωγός παροχέτευσης όμβριων υδάτων, που έτεμνε τον αρχαιολογικό χώρο, και κατασκευάστηκε σύστημα αποστράγγισης, περιφερειακά του μνημείου, με την κατασκευή φρεατίων και την τοποθέτηση συστήματος απάντλησης των ομβρίων υδάτων. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών τοποθετήθηκαν καθιστικά και ενημερωτικές πινακίδες, ενώ στα νότια του μνημείου διαμορφώθηκε μικρή διαδρομή ενταγμένη στο φυσικό ανάγλυφο.

Ολυμπία: το ιερό της Δήμητρας Χαμύνης μετά την ολοκλήρωση του έργου προστασίας και ανάδειξής του
Ολυμπία: ο αρχαίος αναλημματικός τοίχος του Κρονίου Λόφου στο άνδηρο των Θησαυρών
πριν την έναρξη των εργασιών προστασίας και ανάδειξης .

Βορείως των Θησαυρών, οι οποίοι έχουν ανιδρυθεί σε ειδικά διαμορφωμένο άνδηρο εντός του περιβόλου του Ιερού του Διός της Ολυμπίας, διατηρείται σε μήκος 110 μ. ο επιβλητικός αρχαίος αναλημματικός τοίχος που σκοπό είχε τη συγκράτηση των χωμάτων των νοτίων υπωρειών του Κρονίου Λόφου και την αποτροπή του κινδύνου των κατολισθήσεων. 

Από τον αναλημματικό τοίχο διατηρούνται κατά χώραν 10 δόμοι, οι οποίοι στα ανατολικά έχουν θεμελιωθεί βαθύτερα, ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους. Η ανέγερσή του ανάγεται πιθανόν στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. και η αποκάλυψή του έγινε κατά την ανασκαφή του ανδήρου των Θησαυρών από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο το 1879/80. 

Εργασίες αντιστήριξης και σταθεροποίησης μέρους της νότιας κλιτύος του Κρονίου λόφου της Ολυμπίας.

Στο πλαίσιο του υποέργου «Εξασφάλιση του Αναλήμματος των Θησαυρών του Κρόνιου Λόφου», με εργολαβία, την ευθύνη της οποίας είχε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων επιτεύχθηκε η αντιστήριξη και η σταθεροποίηση μέρους της νότιας κλιτύος του λόφου με την κατασκευή συστοιχίας μικροπασσάλων, ακριβώς πίσω από τον αρχαίο αναλημματικό τοίχο. 

Ολυμπία: καλυβίτης (κεραμοσκεπής) τάφος βορείως του αναλημματικού τοίχου του Κρονίου Λόφου

Κατά τις εκσκαφικές εργασίες στη νότια κλιτύ του Κρονίου Λόφου ανασκάφηκαν από την ΕΦΑ Ηλείας κατάλοιπα σημαντικά για την τοπογραφία του ιερού. Εντοπίστηκε κτιστή κατασκευή από κεραμίδες και συνδετικό κονίαμα, η οποία εδράζεται πάνω σε πλάκες από ασβεστολιθικό πέτρωμα και ίσως σχετίζεται με την συνέχεια του βόρειου κλάδου του αγωγού που τροφοδοτεί με νερό το Νυμφαίο, έργο του Ηρώδη του Αττικού που χρονολογείται το 160 μ.Χ. Δυτικά της ανασκάφηκε συστάδα μεταγενέστερων τάφων, πιθανώς της υστερορρωμαϊκής εποχής, αποτελούμενη από τρεις κιβωτιόσχημους και έναν κεραμοσκεπή τάφο

Ολυμπία: κιβωτιόσχημος τάφος βορείως του αναλημματικού τοίχου
του Κρονίου Λόφου

.

 

Φωτογραφικό Υλικό

Post Author: admin