Kινηματογράφηση σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας Εφ. Α. Ηλείας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012) η κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, εκθεσιακούς χώρους μουσείων και συλλογές, με φορητή ερασιτεχνική μηχανή,συμβατική ή ψηφιακή, πραγματοποιείται ατελώς εφόσον η ταινία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς − εμπορικούς σκοπούς.

Για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων με επαγγελματικό εξοπλισμό, σε μεμονωμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να  συμπληρώσουν και αποστείλουν (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά προτίμηση) το ειδικό έντυπο της αίτησης χορήγησης της σχετικής άδειας. Η  Εφορεία μας αφού εξετάσει το αίτημα θα προχωρήσει στην έκδοση σε εύλογο διάστημα σχετικής Απόφασης και σε περίπτωση θετικής έκβασης θα αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της κινηματογράφησης, καθώς και τα τυχόν αναλογούντα τέλη.

 
Για την κινηματογράφηση στην Αρχαία Ολυμπία ή/και τον Ναό Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, μνημεία UNESCO αρμοδιότητός μας, το αίτημα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης προκειμένου η Εφορεία μας να το εξετάσει και εν συνεχεία να προωθήσει με την απαραίτητη σχετική εισήγησή της στις αρμόδιες κεντρικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που με τη σειρά τους θα εισηγηθούν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που επιτρέπει ή όχι την διενέργεια της κινηματογράφησης και καθορίζει, σε περίπτωση θετικής έκβασης,  τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειάς της, καθώς και τα τυχόν αναλογούντα τέλη.

Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό έντυπο – αίτημα των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής παραστατικά:

1) Εξιστόρηση της υπόθεσης (σενάριο).

2) Κατάλογο και περιγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού.

3) Κατάλογο των μελών του συνεργείου.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι θα σεβαστεί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και ότι έχει λάβει γνώση για την καταβολή των νομίμων τελών.

5) Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω τρίτου/εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση

6) Σε περίπτωση ταινιών μυθοπλασίας, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από τη Διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την οποία τεκμηριώνεται ότι το σενάριο δεν προβάλλει τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Αιτήματα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν εξετάζονται.

ΤΕΛΗ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τα τέλη κινηματογράφησης πρέπει να καταβάλλονται πριν από την πραγματοποίησή της και η απόδειξη να προσκομίζεται στην Υπηρεσία μας.

Για κινηματογράφηση στον Αρχαιολογικό Χώρο / Μουσεία της Ολυμπίας τα τέλη (ανά ημέρα λήψεων) ανέρχονται στο ποσό των 200 ευρώ + ΦΠΑ 24%  χωρίς την παρεμβολή προσώπων ή 1600 ευρώ + 24% ΦΠΑ με παρεμβολή προσώπων.

Για όλους τους υπόλοιπους χώρους, μουσεία και  μνημεία τα τέλη ανά ημέρα και χώρο χωρίς παρεμβολή προσώπων ορίζονται στα 100 € + ΦΠΑ.

  • Τα τέλη ανά ημέρα και χώρο με παρεμβολή προσώπων ορίζονται στα 1600 € + ΦΠΑ.
  • Τα τέλη για υποβρύχια κινηματογράφηση ορίζονται στα 800 € + ΦΠΑ ανά ημέρα και χώρο.
  • Τα τέλη για αεροκινηματογράφηση ορίζονται στα 800 € + ΦΠΑ ανά ημέρα.

Απαλλαγή από τα τέλη κινηματογράφησης δικαιούνται μόνον οι:

  1. Ανασκαφείς/ερευνητές στους οποίους έχει δοθεί σχετική άδεια.
  2. Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, για καθαρά επιστημονικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  3. Οι πάσης φύσεως κινηματογραφικές παραγωγές του ΥΠΠΟΑ.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ως οπτικοακουστικά έργα νοούνται τα έργα στα οποία απεικονίζονται μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακίνητα που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα ή κινητά που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του δημοσίου.

Μετά την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης, ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει για έλεγχο εγκυρότητας το παραγόμενο οπτικοακουστικό υλικό (ταινία, ντοκιμαντέρ, σποτ κλπ) και υπεύθυνη δήλωση με το συνολικό κόστος παραγωγής στην Εφορεία μας προκειμένου να προσδιοριστούν τα τυχόν αναλογούντα τέλη  χρήσης του υλικού ως εξής:

α) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι μικρότερο από 50.000 ευρώ, χρεώνεται  το ποσό των 10 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης

β) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι από 50.001 έως 200.000 ευρώ,  χρεώνεται  το ποσό των 20 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης

γ) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής είναι από 200.001 έως 500.000 ευρώ, χρεώνεται  το ποσό των 50 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης και

δ) για οπτικοακουστικά έργα των οποίων το συνολικό κόστος παραγωγής υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, χρεώνεται  το ποσό των 100 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης.

  • Τα παραπάνω τέλη μειώνονται κατά 50% σε περίπτωση που το οπτικοακουστικό έργο έχει κυρίως εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα καθώς και στις περιπτώσεις που το οπτικοακουστικό έργο προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
  • Δεν καταβάλλεται τέλος για χρήση οπτικοακουστικών έργων χωρίς άμεσα ή έμμεσα οικονομικό ή εμπορικό σκοπό.

Αναλυτικά οι όροι και διαδικασίες για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο, περιγράφονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1020/62/10-04-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1138/Β/10-04-2012) την οποία οφείλει να λάβει υπόψη του πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος ο ενδιαφερόμενος παραγωγός .

 

ή

καθορίζει, σε περίπτωση θετικής έκβασης,  τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειάς της, καθώς και τα τυχόν αναλογούντα τέλη

Post Author: admin