Kινηματογράφηση και προβολή οπτικοακουστικών έργων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Οι πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις κλπ που ενδιαφέρονται να  κινηματογραφήσουν/ βιντεοσκοπήσουν με επαγγελματικό εξοπλισμό και να προβάλλουν δημοσίως με οποιοδήποτε τρόπο οπτικοακουστικό έργο (ταινία, εκπομπή, ντοκιμαντέρ, σποτ, τρέιλερ κ.λ.π.) που περιλαμβάνει απεικονίσεις μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, οφείλουν να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο της αίτησης χορήγησης της σχετικής άδειας και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση efahle@culture.gr προκειμένου να λάβουν την σχετική απάντηση (έγκριση/μη έγκριση). 

Η κινηματογράφηση / βιντεοσκόπηση σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, εκθεσιακούς χώρους μουσείων και συλλογές, με φορητή ερασιτεχνική μηχανή, συμβατική ή ψηφιακή, πραγματοποιείται ατελώς εφόσον το οπτικοακουστικό έργο (ταινία, εκπομπή, ντοκιμαντέρ, σποτ, τρέιλερ κ.λ.π.) δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς − εμπορικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, η Εφ. Α. Ηλείας επιτρέπει την διενέργεια της κινηματογράφησης και προβολής του οπτικοακουστικού έργου με συγκεκριμένους όρους και την επιβολή των αντίστοιχων τελών α) κινηματογράφησης και β) προβολής οπτικοακουστικού έργου. Η άδεια ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην αίτηση.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών προβλέπεται μόνο όταν το οπτικοακουστικό έργο δεν έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό σκοπό καθώς και οι παραγωγές με ακαδημαϊκό χαρακτήρα ή όταν προορίζεται για αμιγώς για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η διαδικασία αδειοδότησης διενέργειας της κινηματογράφησης και προβολής του οπτικοακουστικού έργου και τα τέλη που πιθανόν επιβληθούν προσδιορίζονται αναλυτικά ανά περίπτωση από τις κείμενες διατάξεις :

  1. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) “Τέλη φωτογράφησης – κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων …..” όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7-02-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 648/Β/7-03-2012)
  2. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/35641/254593/7509/2927 (ΦΕΚ 2812/τ.β/04-07-2019): “Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο”

  

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για όλες τις περιπτώσεις η ως άνω αίτηση πρέπει  να αποσταλεί στην Εφορεία μας, εφόσον πρόκειται για μνημεία αρμοδιότητός της, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διενέργεια της κινηματογράφησης ή/και τη χρήση του οπτικοακουστικού έργου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει με ορθότητα και πληρότητα όλα τα πεδία της αίτησης συνυποβάλλοντας μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά τυχόν επιπρόσθετο υποστηρικτικό / επεξηγηματικό υλικό προκειμένου η Εφορεία να αποκτήσει αντίληψη και να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη:

1) Συνοπτική υπόθεση σεναρίου (script) στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, καθώς και περιγραφή των σκηνών που θα γυρισθούν στους συγκεκριμένους χώρους, εφόσον πρόκειται για ταινία μυθοπλασίας ή διαφημιστική ταινία εμπορικού χαρακτήρα ή τηλεοπτική εκπομπή (εξαιρουμένων ενημερωτικών-ειδησεογραφικών εκπομπών). Σε περίπτωση ντοκιμαντέρ υποβάλλεται περιγραφή δράσης σεναρίου χωρίς διάλογους (treatment).

2)Κατάλογο και περιγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού.

3)Κατάλογο των μελών του συνεργείου.

4)Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι θα σεβαστεί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και ότι έχει λάβει γνώση για την καταβολή των νομίμων τελών.

5)Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω τρίτου/εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση.

6)Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του προϋπολογισμού της παραγωγής και τη λίστα συνεργείου (crew list) για το σύνολο της παραγωγής.

7)Υπεύθυνη δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π.Α. ως προς την καταβολή των τελών.

8)Σε περίπτωση ταινιών μυθοπλασίας, διαφημιστικών ταινιών εμπορικού χαρακτήρα, τηλεοπτικών εκπομπών (εξαιρουμένων ενημερωτικών-ειδησεογραφικών εκπομπών) και ντοκιμαντέρ απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με την οποία τεκμηριώνεται ότι το σενάριο (script)/η περιγραφή δράσης σεναρίου χωρίς διάλογους (treatment) δεν προβάλλει τη βία, τον ρατσισμό ή τον σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τα ανθρώπινα  δικαιώματα. 

8)Αναλυτικός κατάλογος των ημερομηνιών που θα πραγματοποιηθεί η κινηματογράφηση ανά μνημείο/χώρο/μουσείο.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας για αρχαιολογικούς χώρους/μνημεία/μουσεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση κινηματογράφησης στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ενιαία αντιμετώπιση του αιτήματος.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης που επιτρέπει ή όχι την διενέργεια της κινηματογράφησης και καθορίζει, σε περίπτωση θετικής έκβασης,  τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειάς της, καθώς και τα τυχόν αναλογούντα τέλη.

Αιτήματα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν εξετάζονται.

Post Author: admin