Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ-Γ΄ΦΑΣΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών Φιγαλείας μετά την τοποθέτηση του αντισεισμικού ικριώματος

Ο σημαντικός αρχαίος ναός του Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών του 5ου αι. π.Χ. είναι το πρώτο μνημείο της Ελλάδας που περιελήφθη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.
Για την άρση των γεωμετρικών μεταβολών του φέροντος οργανισμού του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, καθώς και για την ενίσχυση των μηχανισμών άμυνάς του έναντι των φυσικών δράσεων δρομολογήθηκε το 2001 ευρεία επέμβαση, εστιασμένη στο βόρειο τμήμα του μνημείου. Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015, οι εργασίες που είχαν εκτελεστεί είχαν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση του βόρειου πτερού και το περικλειόμενο δάπεδο.

Για την ομαλή συνέχιση του έργου αποκατάστασης του ναού στα μακρά πτερά του (ανατολικό και δυτικό), προτείνεται η παρούσα πράξη, η οποία περιλαμβάνει τρία υποέργα.

Το πρώτο υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΤΕΡΩΝ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ» αποτελεί τη φυσική συνέχεια του μέχρι σήμερα εκτελεσμένου έργου αποκατάστασης και αποσκοπεί αφενός στην αποκατάσταση των τμημάτων των μακρών πτερών που είναι άμεσα γειτονικά στο βόρειο πτερό και περιλαμβάνουν δυο κίονες στην ανατολική πλευρά του μνημείου και ένα κίονα στη δυτική πλευρά του, και αφετέρου στην αναστήλωση τριών λίθων επιστυλίου στη βόρεια όψη του μνημείου.

Στο πλαίσιο του πρώτου υποέργου θα στερεωθεί η θεμελίωση που μεταβιβάζει στο βραχώδες υπόστρωμα τα φορτία τριών (3) κιόνων του μνημείου, του τρίτου και του τέταρτου από βόρεια κιόνων της ανατολικής πλευράς και του τρίτου από βόρεια κίονα της δυτικής πλευράς του μνημείου (δηλαδή των κιόνων Α3, Α4 και Δ3). Επίσης, θα αποκατασταθούν δομικά, θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο εξήντα οκτώ (68) λίθοι ευθυντηρίας και κρηπίδας, οι οποίοι είναι υποκείμενοι των προαναφερθέντων κιόνων, καθώς και θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο, ολόσωμοι, οι προαναφερθέντες τρεις (3) κίονες. Τέλος, θα αποκατασταθούν δομικά, θα συντηρηθούν και θα αναστηλωθούν τρεις (3) λίθοι επιστυλίου της βόρειας όψης (οι Ε.Β3, Ε.Β4 και Α.Β2).

Αρχαιολογικός Χώρος Βασσών Φιγαλείας. Εναέρια λήψη.

 

Το δεύτερο υποέργο έχει τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΩΝ ΒΑΣΣΩΝ» Αντικείμενο του συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι αφενός ο έλεγχος και η τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του υφιστάμενου στεγάστρου προστασίας του μνημείου, καθώς και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του στεγάστρου και η διατύπωση προτάσεων για τη συντήρηση και αποκατάστασή του, και αφετέρου η παροχή υποστήριξης στην ΕΦΑ Ηλείας κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού του Υ/Ε 3 και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης του Υ/Ε3.

Το τρίτο υποέργο, που έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΩΝ ΒΑΣΣΩΝ», στοχεύει στην αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του στεγάστρου προστασίας του ναού, μιας περίκλειστης εφελκυόμενης κατασκευής, που λόγω παλαιότητας χρήζει συντήρησης. Στο πλαίσιο του 3ου υποέργου θα αντικατασταθεί η υπάρχουσα μεμβράνη (ένα σύνθετο ύφασμα από πολυεστερικό πλέγμα ενισχυμένο με PVC), επιφάνειας 4.500τ.μ/ και βάρους 6 τόνων, με νέα από σύγχρονο υφασμάτινο υλικό (textilematerial). Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης ( ή αντικατάστασης, ανάλογα με την έκταση της φθοράς) των φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων ή των σημείων συνδεσής τους, καθώς και εργασίες ενίσχυσης (ή αντικατάστασης, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος) των αναγνωρισμένων ως αποδυναμωμένων φερόντων στοιχείων του στεγάστρου, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η υλοποίηση του δεύτερου και του τρίτου υποέργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του υπάρχοντος περίκλειστου στεγάστρου (το οποίο καλύπτει επιφάνεια 1.500τ.μ., και η μεμβράνη που το περιβάλει έχει συνολική επιφάνεια 4.500τ.μ.) μέσω της μερικής αντικατάστασής του.

Post Author: admin